domingo, 27 de xaneiro de 2013

O Sergas quere controlar a información a tódolos empregados públicos.

por: abc

Unha circular enviada ós e ás responsábeis de servizo pola xerencia de Xestión Integrada dos hospitais de Ourense, Verín e O Barco advirte que non está permitido dar datos aos medios ''sen a correspondente autorización''. Tamén veta os medios gráficos.


O Sergas prohibe có persoal sanitario responda "as demandas informativas dos medios de comunicación" sen a correspondente autorización previa. 
Faino nunha circular con data do 22 de xaneiro que vai asinada pola Xerenta de Xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, Eloína Núñez, enviada ós e ás responsábeis de servizo e está dirixido a tódolos empregados públicos deste organismo.

Así as cousas, o departamento dependente da consellaría de Sanidade informa de que "a efectos de coordinación e como corresponde a unha institución sanitaria pública" calquera dato facilitado á prensa deberá contar "coa debida autorización da dirección" -é dicir, ela mesma-, ó igual que "a difusión de información, resultados e proxectos vinculados aos centros".

Na mesma circular, xerencia advirte que non está tampouco permitida "a realización de fotografías ou gravación de imaxes" nas dependencias que fan parte da Xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, vetando así os medios gráficos.

Con dous 'cojones'! Como díos manda!
Quén dixo que morrera Franco?


Nin dentro nin fora, nin na rúa nin na casa, un coto, queren controlar todo o que se di, todo o que se fala… de que teñen medo…, que teñen que agochar: ocultación de pacientes das lista de espera, maquillaxe de datos de forma sistemática, críticas polos recortes sanitarios, o fracaso que está a supoñer a Área de Xestión Integrada, a eliminación de 70 camas en Piñor, a creación dunha Xefatura de Sección en Urxencias do CHOU de nova creación destinada ó marido da Xerente asinante, o desmantelamento da Atención Primaria, a eliminación do dereito de atención ás persoas sen recursos ou sen papeis, o copago, o repago, o retroceso na atención a persoas dependentes... Ou usar as xubilacións para amortizar prazas, o cese de persoal, a redución ó mínimo da contratación de persoal, á perda días de LDs, á supresión da paga extra… o que esta a repercutir, como non? na calidade da asistencia. Cómo se poden tolerar cousas como estas? Son os recortes orzamentarios na sanidade pública os que produciran un aumento de reclamacións dos pacientes e a precarización do persoal. Neste contexto, as reivindicacións sociais medrarán nos vindeiros meses, e por iso o Sergas, non o esquezamos dirixido polo PP, quere aplacalas a base de impoñer o silencio. Así os Sres./as. del PP, fieis as súas raíces de mando, ordeno e dispoño, avisan de có uso da liberdade de expresión pode traer problemas a quen á exerza. Sóame a cós traballadores, convertémonos en meros servintes da clase dominante, é estamos a perder tódolos dereitos, grazas entre outras a unha nefasta reforma laboral.

Artículo 20 de la Constitución Española:
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Ninguén pode prohibir facer declaracións, nun país democrático ninguén pode impedir que cada un teña absoluta liberdade de expresarse como queira, e con total independencia e transparencia, podemos facelo en horario laboral, en casa, na rúa e onde nos de a gana todo o persoal do Sergas que se exprese como lle veña en gana, con absoluto respecto os demais… e sobre todo a intimidade e crenzas dos enfermos… O que nos faltaba por ver.

A cuestión, unha vez lidas as ameazas con membrete oficial, é saber quén é esta alumna de Torquemada, a qué dedica seu tempo, financiada entre outros polos mesmos súbditos ameazados do organismo que dirixe, Eloína Núñez é membro da executiva galega do PP cargo renovado o pasado fin de semana e parente de Nuñez Feijoo actual Presidente da Xunta de Galiza é Xerente de Xestión Integrada dende a unificación por decreto das Áreas de Ourense , Verin e Valdeorras… non tera funcións máis importantes relacionadas co seu cargo e coa calidade da asistencia…?

Son estas as medidas dun partido que presume de "liberalismo", enténdense estas medidas restritivas, en que non estamos equilibrados para a democracia. Por iso, como ocorrera en tempos de Franco (gran xestor), o Estado tense que establecer en guía dos seus súbditos, que non cidadáns.

Cremalleira na boca ós funcionarios que protesten. Quérennos xenuflexos e aborregados.


Así pensa o PP e así actúa. Obrigante a baixar os pantalóns e cando te están fodendo non tes dereito a queixarte. Esas son as medidas para o pobo e polo pobo que promulgaban, resucitan a Franco e a ditadura a velocidade de vertixe, en menos de nada, restáurannos o xugo e as frechas, destrúennos a Constitución (que total nin se cumpre), restauran o saúdo brazo en alto e berros de rigor. En España, empieza a amanecer! A censura volve con fame atrasada…

A liberdade de opinión e expresión queda derrogada ata que gobernen outros.

Esta Xerente de Xestión Integrada ten o posto seguro ata que mandemos a Rajoy e Feijoo a tomar polo cu. DIMISIÓN! e levade convosco a toda a panda de mamarachos que instalastes na administración. Se non queredes críticas, non fagades a política de recortes que estades facendo, e negastes iades facer.

O  Colexio  de  Xornalistas  insta  o  Sergas  a  recuar  na  instauración  da  "censura previa"


Ningún comentario:

Publicar un comentario