martes, 4 de decembro de 2012

Os pais non teñen dereito a escoller a educación dos fillos.


O artigo 27.5 da Constitución outorga o estado a facultade de decidir qué tipo de educación deben ter os nosos fillos: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza …” O estado outorgase un papel fundamental no rumbo que debe ter a educación pautando os contidos, as materias, os ciclos de formación, as horas lectivas, a lingua vehicular. É certo que os pais teñen o dereito a levar a seus fillos a un centro privado ou concertado, relixioso ou laico, pero os contidos de estes centros deben axustarse á normativa común. Os pais, pois, non teñen dereito a elixir a educación dos seus fillos, ou a non darlles educación algunha, ou impedirlles que saiban ler, ou deixalos sen coñecementos de matemáticas ou de historia, ou a que reciban a ensinanza nunha determinada lingua. Os pais tampouco poden esixir que se ensine ciencias a seus fillos en base ás teorías creacionistas, a que estuden o cosmos en base o xeocentrismo Ptolemaico, ou a que reciban unha formación racista en base o Ensaio sobre a desigualdade das razas humanas do Conde de Gobineau. Non, os pais non poden decidir sobre a educación dos seus fillos, porqué os dereitos dos fillos a ter unha educación están por enriba da dos pais a sometelos os seus caprichos doutrinais.
Existe unha lei orgánica española, e de acordo co Estatuto de Autonomía de Galicia, a comunidade autónoma ten as competencias exclusivas na promoción e ensinanza do galego (artigo 27). Tales competencias foron desenroladas mediante o Decreto de Normativización da Lingua Galega (Decreto 173/1982, do 17 de novembro) e Lei de Normalización Lingüística (Lei 3/1983, do 15 de xuño). "elevar á Xunta de Galicia cantas melloras estimen conveniente incorporar ás normas básicas". Na segunda, precisase (na Disposición Adicional), que "nas cuestións relativas á normativa, actualización e uso correcto da lingua galega, estimarase como criterio de autoridade o establecido pola Real Academia Galega". Iso quere dicir cós pais en Galicia, non poden decidir que seus fillos non aprendan o galego ou en galego, por moito có ministro Wert se empeñe nese propósito. El dereito dos nenos a coñecer o galego e o castelán está por enriba do dereito dos pais a decidir qué lingua ou qué linguas deben aprender. O estado representado, pola Xunta, ten competencias neste sentido e as diversas sentencias do Tribunal Constitucional teñen avalado o proceso de inmersión lingüística en Galego nos últimos 25 anos. Cando se invoca o dereito dos pais a decidir en qué lingua se educa a seus fillos, invocase un dereito altisonante, pero inexistente. Non existe o dereito a recibir a educación cós pais queiran, nin en último extremo, hai demanda social de cambiar os principios da inmersión lingüística en Galicia, Catalunya ou País Vasco. Sabedes por qué os pais non piden cá lingua vehicular de seus fillos sexa o castelán salvo raras excepcións? Porque saben cá base da convivencia e a cohesión social no noso país e a inserción de seus retoños asentase no coñecemento das dúas linguas e só a inmersión en galego o garante. O que persigue o ministro Wert e o goberno de Rajoy é rachar esa cohesión social.

Máis: 
O TSXG anula o artigo do decreto do plurilingüismo que vetaba o ensino do galego en Infantil http://praza.com/movementos-sociais/2788/o-tsxg-anula-o-artigo-do-decreto-do-plurilinguismo-que-vetaba-o-ensino-do-galego-en-infantil/
Novo pau á política lingüística de Feijóo ao estimar en parte o TSXG o recurso da RAG http://praza.com/movementos-sociais/2866/novo-pau-a-politica-linguistica-de-feijoo-ao-estimar-en-parte-o-tsxg-o-recurso-da-rag/


Ningún comentario:

Publicar un comentario